Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat har som oppgave å arbeide for offeret og de etterlatte i straffesaker. Bistandsadvokaten skal ivareta interessene til den fornærmede og gi støtte gjennom rettsprosessen. I slike situasjoner blir ofte advokaten betalt av det offentlige. Dette grunner i at alle som har blitt utsatt for en straffbar handling har rett på hjelp fra en bistandsadvokat.

Selv om alle som har blitt utsatt for straffbare handlinger har rett på en bistandsadvokat, er det ikke alltid det foreligger et krav om gratis rettshjelp. Som fornærmede har du alltid rett på et gratis møte med advokat, men du kan måtte betale for videre hjelp gjennom prosessen. Hvem som har rett på gratis bistandsadvokat, avhenger av hver enkelt sak.

Arbeidsoppgaver til en bistandsadvokat

Bistandsadvokater hjelper deg med å vurdere om du vil anmelde det aktuelle forholdet. Det kan være vanskelig å ta en slik beslutning på egenhånd. Bistandsadvokaten vil kunne rådføre og fortelle deg hvordan en eventuell anmeldelsesprosess vil foregå. Velger du å anmelde, vil bistandsadvokaten sørge for at du går riktig frem og får den informasjonen du trenger.

Under møte med advokaten vil den fornærmede få informasjon om hva som innebærer i en anmeldelse. For å kunne anmelde noen foreligger det visse krav. Fornærmede får informasjon om de ulike prosessene som for eksempel bevissikring, vitneavhør og en eventuelle henlegges.

Bistandsadvokater er med den fornærmede gjennom eventuelle avhør og en rettsak. Slik kan den fornærmede være trygg på at han får innsyn i rettsdokumentene og den hjelpen han behøver. Gangen i straffesaken vil bli forklart slik at den fornærmede er forberedt på hvordan saken utvikler seg.

Bistandsadvokat og erstatning

Personer som har et ønske om å søke erstatning kan få hjelp av en bistandsadvokat. Her er det mulig å få hjelp til å søke om både voldsoffererstatning og erstatning fra gjerningspersoner. En søknad om erstatning krever en god del dokumentarbeid, og dette vil advokaten hjelpe deg med. Det er også mange poster å ta hensyn til, hvilket en bistandsadvokat har god erfaring og innsikt om.

Erstatning i straffesaker kan både være mot selve gjerningspersonen så vel som voldsoffererstatning. Det er mulig å søke om begge erstatnings typene. Ønsker du å fremme et erstatningskrav mot en gjerningsperson vil bistandsadvokaten hjelpe deg. Her er det ulike vilkår som advokaten vil informere og hjelpe deg med.

Personer som søker om voldsoffererstatning, er ofte allerede i en sårbar situasjon. Derfor vil det føles ekstra belastende måtte gjennomgå papirarbeid og sette seg inn i de ulike erstatningspostene. Bistandsadvokater tar hånd om hele søknadsprosessen, og vil kunne være en god trygghet for den fornærmede.

Hvem hjelper en bistandsadvokat?

Bistandsadvokater kan hjelpe alle som har blitt utsatt for en straffbar handling. Dette kan for eksempel være et ran hvor fornærmede har blitt utsatt for skader. Andre typiske områder er saker hvor fornærmede har blitt utsatt for vold eller overgrep.

Under etterforskningen av saken vil bistandsadvokaten starte med å få en oversikt over hva fornærmede ønsker å få ut av saken. Slik får han et bilde av hvordan han best mulig ivaretar interessene til klienten. I tillegg vil dette være viktig informasjon for advokaten når han skal legge frem saken.

Som fornærmede vil du få mye informasjon fra politiet under selve etterforskning. Det kan være vanskelig å ta stilling til all informasjonen for noen som allerede er i en sårbar situasjon. Her vil bistandsadvokaten forsikre seg om at du får den informasjonen og de opplysningene du behøver. I tillegg vil han sørge for at du alltid er oppdatert og informert om etterforskningen.

Hvordan finne en bistandsadvokat?

Når det kommer til valg av advokat, har du mange muligheter. I Norge har vi mange bistandsadvokater og det vil være opp til hver enkelt hvem de velger å gå for. Det kan ofte lønne seg å velge en advokat som er lokal og oppholder seg i samme distrikt som deg. Selv om du får gratis rettshjelp har du som regel mulighet til å velge advokat selv.

Noen ønsker at advokaten er raskt tilgjengelig, og dette kan være en viktig faktor dersom du får fri rettshjelp. Som regel vil det foreligge et krav om at advokaten ikke utsetter rettssaken grunnet andre jobber. De fleste ønsker seg en advokat som er faglig dyktig. For å finne disse advokatene kan du søke rundt på nettet.

De fleste advokatfirma vil ha gode oversikter over hvilke advokater som er tilgjengelige. Her kan du ofte få se hvilke erfaring de har og hvor lenge de har arbeidet som bistandsadvokat. I tillegg vil det som oftest være oppført informasjon om hvilke rettsområder advokaten har jobbet med tidligere.

Det viktigste er å velge en advokat du føler at du kan stole på. En advokat skal ivareta dine interesser, og derfor er det viktig å velge en du føler kan yte god service og hjelpe saken din. En bistandsadvokat skal styrke saken din og være der for deg gjennom hele prosessen. Hvis du er usikker kan du kontakte ulike advokatbyrå, og deretter få informasjon om hvem som er best egnet til å hjelpe deg og din sak.